Help-Line (Infolinia) – Instrukcja dost?pu

Help-Line firmy Olin to us?uga telefoniczna i internetowa dla naszych pracowników i partnerów biznesowych. Help-Line mo?na wykorzystywa? w celu zadania pytania lub zg?oszenia kwestii budz?cych w?tpliwo?ci dotycz?ce praktyk biznesowych firmy Olin.

Z Help-Line mo?na po??czy? si? bezp?atnie z poni?szych krajów:

Australia: 1-800-13-5708
Brazylia: 0800-047-4146
Kanada: 1-800-362-8348
Chiny: 400-880-1487
Niemcy: 0800-724-3565
W?ochy: 800-902432
Japonia: 0120-94-4048
Korea: 080-908-0978
Holandia: 0800-020-1701
Szwajcaria: 0800-00-0528
Stany Zjednoczone: 1-800-362-8348

Aby skontaktowa? si? z Help-Line z innych krajów:
Wybierz numer mi?dzynarodowego operatora, a nast?pnie popro? o po??czenie z numerem +1-770-810-1127. Rozmowy na koszt rozmówcy b?d? obs?ugiwane przez dzia? obs?ugi klienta firmy The Network

Uwaga:
– Telefon zostanie odebrany w j?zyku angielskim.
– Osoba dzwoni?ca b?dzie mie? mo?liwo?? rozmowy w j?zyku ojczystym.
– Aby uzyska? wsparcie t?umacza, trzeba b?dzie poczeka? kilka minut.
– Podczas oczekiwania prosimy si? nie roz??cza?.

Je?li jaki? powy?szy numer telefonu nie dzia?a, prosimy nas o tym powiadomi? za po?rednictwem strony www.OlinHelp.com. W zg?oszeniu usterki prosimy poda?, który numer nie dzia?a.